Danskuddannelse

Dansk uddannelse til voksne udlændinge

Danskuddannelse tilbydes nyankomne udlændinge, der er fyldt 18 år og

  • har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen eller
  • har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i en kommune.

Herudover har EU-grænsependlere ret til danskuddannelse. EU-grænsependlere er arbejdstagere, der arbejder i Danmark, eller personer, der har etableret selvstændig virksomhed her i landet, uden at bo her.

Danskuddannelseslovens målgruppe omfatter således både flygtninge, familiesammenførte og indvandrere, herunder arbejdstagere og studerende fra både EU-lande og tredjelande.

Optagelse på danskuddannelserne sker efter henvisning fra kommunalbestyrelsen i kursistens bopælskommune med mindre, der er tale om en EU-grænsependler, da henvisningen så sker fra kursistens arbejdsstedskommune. En kommunalbestyrelse har som udgangspunkt pligt til at henvise en udlænding til et relevant danskuddannelsestilbud senest en måned efter udlændingens ankomst til kommunen. Danskuddannelse er som udgangspunkt gratis for borgere, der er omfattet af loven.

En udlændings opholdsgrundlag er afgørende for, hvilket danskundervisningstilbud kommunen indledningsvis skal give den pågældende.

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er det indledende og grundlæggende danskundervisningstilbud for arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pair personer, og denne gruppe får først adgang til de ordinære danskuddannelser efter at have afsluttet arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, jf. danskuddannelseslovens § 2, stk. 1 og 2.

I modsætning hertil begynder flygtninge og familiesammenførte direkte på en ordinær danskuddannelse og har ikke adgang til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, jf. danskuddannelseslovens § 2, stk. 2.

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Udenlandske arbejdstagere, studerende og au pairer bliver tilbudt arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. De bliver tilbudt op til 250 timers undervisning i op til et år og seks måneder, som er opdelt i fem undervisningsforløb af 50 timer hver. Efterfølgende har de ret til at blive indplaceret på en ordinær danskuddannelse i op til tre år og kan aflægge en danskprøve, hvis de ønsker at styrke deres danskkundskaber yderligere.

Ordinær danskuddannelse

Der er tre selvstændige ordinære danskuddannelser, som er tilrettelagt forskelligt, så undervisningen svarer til kursisternes mål og forudsætninger: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3.

Læs mere om danskuddannelse 1, 2 og 3 på UIBM's hjemmeside