Danskuddannelse

Dansk uddannelse til voksne udlændinge

Danskuddannelse tilbydes nyankomne udlændinge, der er fyldt 18 år og

  • har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen eller
  • har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i en kommune.

Herudover har EU-grænsependlere ret til danskuddannelse. EU-grænsependlere er arbejdstagere, der arbejder i Danmark, eller personer, der har etableret selvstændig virksomhed her i landet, uden at bo her.

Danskuddannelse

Der er tre selvstændige ordinære danskuddannelser, som er tilrettelagt forskelligt, så undervisningen svarer til kursisternes mål og forudsætninger: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3.

Læs mere om danskuddannelse 1, 2 og 3 på UIBM's hjemmeside

Fra den 1. juli 2018 skal alle selvforsørgende kursister, fx EU-borgere samt udenlandske arbejdstagere og studerende, betale 2.000 kr. pr. modul på danskuddannelse. En danskuddannelse består af op til seks moduler.

Den nye deltagerbetaling følger af Folketingets vedtagelse den 4. juni 2018 af lovforslaget L 225 om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Flygtninge og familiesammenførteer ikke omfattet af deltagerbetaling og vil således fortsat kunne følge danskuddannelse gratis.