Danskuddannelse

Dansk uddannelse til voksne udlændinge

Danskuddannelse tilbydes nyankomne udlændinge, der er fyldt 18 år og

  • har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen eller
  • har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i en kommune.

Herudover har EU-grænsependlere ret til danskuddannelse. EU-grænsependlere er arbejdstagere, der arbejder i Danmark, eller personer, der har etableret selvstændig virksomhed her i landet, uden at bo her.

Danskuddannelse

Der er tre selvstændige ordinære danskuddannelser, som er tilrettelagt forskelligt, så undervisningen svarer til kursisternes mål og forudsætninger: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3.

Læs mere om danskuddannelse 1, 2 og 3 på UIBM's hjemmeside

Optagelse på danskuddannelserne sker efter henvisning fra kommunalbestyrelsen i kursistens bopælskommune med mindre, der er tale om en EU-grænsependler, da henvisningen så sker fra kursistens arbejdsstedskommune. En kommunalbestyrelse har som udgangspunkt pligt til at henvise en udlænding til et relevant danskuddannelsestilbud senest en måned efter udlændingens ankomst til kommunen. Danskuddannelse er som udgangspunkt gratis for borgere, der er omfattet af loven.

I danskuddannelsesloven sondres der mellem I-kursister og S-kursister:

  • Ved I-kursister forstås flygtninge og familiesammenførte med flygtninge
  • Ved S-kursister forstås udenlandske arbejdstagere, studerende m.v.

Både I-kursister og S-kursister modtager tilbud om op til 5 års danskuddannelse.

S-kursister modtager tilbud om danskuddannelse som led i et introduktionsforløb og er ikke forpligtede til at tage imod tilbuddet. S-kursister skal betale en deltagerbetaling på 2.000 kr. per modul. S-kursister skal desuden betale et depositum på 1.250 kr. for at starte på deres danskuddannelse. Depositummet betales tilbage, når kursisten afslutter eller afbryder sit danskkursus.

Udlændinge, der har opholdstilladelse som au pair, er S-kursister og skal hverken betale depositum eller deltagerbetaling.

Læs mere om danskuddannelse samt de regler, der gælder for flygtninge mv. (nyt vindue)