Selvforsørgende

Mulighed for jobrettet tilbud

Jobcentrenes forpligtelser over for selvforsørgende udenlandske jobsøgere, herunder ægtefæller, samlevende og studerende, svarer til forpligtelserne over for danske selvforsørgede ledige. Det betyder:

  • At jobcentrene har en generel vejledningsforpligtelse over for udenlandske jobsøgere.
  • At udenlandske jobsøgere kan tilmelde sig som ledig i jobcentret.
  • At jobcentrene har pligt til at give alle selvforsørgende, der beder om det, et tilbud efter integrationslovens § 23 a - § 23 c eller LAB-lovens kapitel 10-12, medmindre jobcenteret skønner, at et tilbud ikke vil forbedre den pågældendes muligheder for at få beskæftigelse.
  • At jobcentrene efter en konkret vurdering kan give tillægsydelser efter LAB-lovens kapitel 14 og 15.

Pligten til at give tilbud til selvforsørgende udlændinge følger af integrationslovens kapitel 4 a og § 23, stk. 5. Selvforsørgende udlændinge, der ikke er omfattet af retten til tilbud efter integrationsloven, kan være omfattet af LAB-lovens § 2, nr. 10.

Jobcentrene kan kun give afslag på tilbud, hvis jobcentrene skønner, at et tilbud ikke kan forbedre den selvforsørgende mulighed for at få beskæftigelse. Et eventuelt afslag er en forvaltningsretlig afgørelse. Jobcentrene bør derfor overveje behovet for tolke- og/eller oversættelsesbistand.

Jobcentrene skal endvidere være opmærksomme på, at herboende udlændinge samt EU/EØS grænsependlere skal tilbydes danskuddannelse.

Tolkeguide